Tiszainoka Község Önkormányzatának hivatalos honlapja

Intézményeink

Read More

Pályázatok, közbeszerzés

Read More

Letölthető dokumentumok

Read More

Polgármesteri köszöntő

Tisztelettel üdvözlöm községünk honlapjának látogatóját!

Szeretném röviden bemutatni az általam és általunk rendkívül szeretett kis községünket.

Tiszainoka község a Tiszazug gyöngyszeme, Szolnok és Kecskemét között helyezkedik el.
Megközelíthető a 44-es , valamint a 442-es főútról elágazó 4633-as közútról.
Településünk a Tisza folyó bal partján  található , a tiszazugi kistérség legkisebb községe vagyunk.
Lakosságunk 400 fő. Környezetünkben található a tiszakürti arborétum,
a cserkeszőlői  gyógy és termál fürdő. A folyó túloldalán Tiszakécske város helyezkedik el.
Községünk a csendes, nyugodt kikapcsolódásra vágyók legjobb választása.  
A falu lakossága rendkívül vendég szerető, minden idelátogatót szeretettel fogadnak,
családias, békés hangulat uralkodik településünkön. A közösség összetartó ereje  nagy,
így aki egyszer ellátogat hozzánk, azt a szíve mindíg vissza fogja húzni.
Várunk mindenkit szeretettel!
Minden önkormányzati hír, program és aktualitás követhető a Facebook oldalunkon is >>>


Kiss Erzsébet Eliza polgármester

Aktuális

Krónika – legfrissebb szám

A Krónika aktuális száma:


Az újság folyó évi korábbi lapszámai
és az előző évfolyamok itt érhetők el >>>

Tájékoztató lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról


A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) alapján a kutak
vízilétesítmények, amelyek megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése határozza meg azon
kutak körét, amelyek engedélyezését a települési önkormányzat jegyzője végzi, egyéb esetben
az eljáró hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság.


Mi a vízjogi engedélyezés célja?


 A kutak regisztrálása, amelyre a vízkészlétek mennyiségével való fenntartható
gazdálkodás miatt van szükség.
 A felszín alatti vizeink minőségi viszonyainak, esetleges szennyeződésének nyomon
követése. Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni tilos!
 A kutakat megfelelő tudással rendelkező kútfúró szakember készítse, hatósági felügyelet
mellett.


Mikor kell a jegyző engedélyét kérni?


A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő
feltételeket együttesen teljesíti:

 1. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
  védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen
  lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy
  rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel
  kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 2. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
  rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a
  háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 3. nem gazdasági célú vízigény;
 4. a 2. pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási
  feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
  megszüntetéséhez;
  Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a
  területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság (Tiszainoka települések esetében a Jász-
  Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) hatáskörébe tartozik a kút
  fennmaradási, létesítési, üzemeltetési engedélyezési eljárása.
  Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó
  vízigény. A gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú
  vízigénybe bele tartozhat a locsolás és az állattartás során felmerülő vízigény kielégítése is,
  amennyiben ezzel az engedélyes nem saját háztartási igény elégít ki, tehát gazdasági haszonra
  tesz szert.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?


 Létesítési engedély: a jegyzői engedélyezés körébe tartozó újonnan létesítendő kutak
engedélyezése.
 Fennmaradási engedély: Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően
megvalósított kutak esetében.
 Megszüntetési engedély: Használaton kívüli ásott vagy fúrt kút megszüntetése iránti
kérelem esetén.

 Üzemeltetési vagy más néven használatbavételi engedély: Azokra a kutakra, amelyek a
jogszabályok ételmében korábban jogszerűen létesültek engedély nélkül. Újonnan létesülő
kutak üzembe helyezéséhez.
A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési és fennmaradási engedélyt akkor is meg
kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja. Amíg a vízilétesítmény létezik
(nem történt meg a szakszerű eltömedékelés, a megszüntetés) addig az engedélyezési eljárást
le kell folytatni.

Minden 1992. február 15. után létesített ásott vagy fúrt kút engedélyköteles, amennyiben
nem rendelkezik létesítési engedéllyel, a fennmaradási engedélyt pótlólag kell megkérni.


Az 1992. február 15. előtt létesült kutak esetében:

 arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és
elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély
nélkül üzemeltetési engedélyt kell kérni,
 arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában a jogszabályok értelmében
(mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna
kérni, fennmaradási engedélyt kell kérni,
 minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni.
Amennyiben a kút házi ivóvízigény kielégítésére szolgál, a kút saját célú ivóvízműnek
minősül, újonnan csak ott létesíthető, ahol közműves ivóvízhálózat nem áll rendelkezésre. Az
eljárásba szakhatóságként be kell vonni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, a vízminőség laboratóriumi vizsgálata
céljából. Ha az ingatlanon vezetékes ivóvíz van, és a kút kizárólag pl. nem gazdasági célú
locsolásra, vagy állatok itatására szolgál, akkor nem szükséges a népegészségügyi
szakhatóság részvétele.


A Vgtv. 29. § (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a
létesítő vagy üzemeltető, aki – a 45/N. § (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – engedély
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett az egyes törvényeknek a
polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt,
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.
A Vgtv. 15/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján a vízhasználónak nem kell vízkészletjárulékot
fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után.
Amennyiben az engedély nélkül megvalósított vízkivételt biztosító vízilétesítmény
vízgazdálkodási, környezet-, vagy természetvédelmi szempontból káros és az átalakítással
sem szüntethető meg, úgy a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell
utasítani, és az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.
Az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. Az eljárás során felmerülő
mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás
során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek egyéb eljárási
költségnek minősülnek, amelyet a kérelmező visel.
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról a 41/2017. (XII. 29.)
BM rendelet rendelkezik, amelynek 2. melléklet I. pontja határozza meg a létesítési
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációt, a 2. melléklet II. pontja határozza meg az
üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát.

A 2. melléklet III. pontja pedig a vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentációt tartalmazza.

A fennmaradási és üzemeltetési engedélyezéshez szükséges dokumentumok:

 • kérelmező neve, lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje,
 • a vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási
  engedélykérelem esetén nem kell kitölteni)
 • a kút helye: irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszáma, helyrajzi
  száma, koordináták (földrajzi szélesség, hosszúság vagy EOV),
 • a vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény,
 • ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
  elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
  szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat
  eredménye,

A kút műszaki adatai:

talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben)

Csak fúrt kút esetében:

 iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
 csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
 szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, típusa,
 csak ásott kút esetében a kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m),
vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat);
 a kút felsőrész kialakítása (fúrt és vert kút esetében): akna, kútház,
kútszekrény, kútsapka,

 • kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga;
 • csak vert kút esetében a csövezet anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m),
  vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat);
 • a használat során keletkezett szennyvíz mennyisége, elhelyezése;
 • fényképek a kútról és környezetéről.


Csak fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (Kútr.) 13. §-ában
szereplő szakemberrel szükséges aláíratni az engedélyhez szükséges kérelmet, nyilatkozatot.
(A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.
29.) BM rendelet melléklete: „6.8. Fúrt kút esetében a Kútr. 13. § (2) bekezdésének való
megfelelés igazolása. 6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal
rendelkező kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a Kútr. 13. §-ban megjelölt
szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy
abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.)


Kérelmek beadásának módja:

 • személyesen: a hivatal megbízott műszaki ügyintézőjénél, ügyfélfogadási időben,
 • postai úton: 5464 Tiszainoka, Kossuth út 2.

Az eljárás megindításához szükséges formanyomtatvány letölthető Tiszainoka Község
Önkormányzat www.tiszainoka.hu oldaláról.

Tiszainoka, 2023. március

Török István s.k.
jegyző


A dokumentáció letölthető itt:

rendeletek és határozatok

Nyári diákmunka 2023.

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

A 2013-2022-es évekhez hasonlóan a Gazdaságfejlesztési Minisztérium koordinálása mellett az állami
foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint az állami
foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban: járási hivatal)
megvalósításával „Nyári diákmunka 2023.” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítunk.

A program 2023. június 15. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tart. 2023. június 15. napjától
lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási hivatalnál. A
nunkaerőpiaci program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények
legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2023. július 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakra támogatást
igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és
azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat
fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. A program keretében legfeljebb
napi 6 órás foglalkoztatás támogatható önkormányzati foglalkoztatás esetén.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében
222.300 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 174.000 Ft/fő/hó összeg
vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási
összeg arányosan csökken.

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási
hivatalnál munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtaniuk. A szükséges dokumentumok körével
kapcsolatban kollégáim készséggel állnak rendelkezésére. Figyelemmel az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a)
pont ac) alpontjára, a kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák szolgáltatást kérőként a lakó,- vagy
tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes
okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése

miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – szintén a munkaviszony kezdete előtt

 • a járási hivatalhoz befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő
  regisztrációja megtörténhessen.
  A támogatás kizárólag a járási hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához
  nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely a tárgyhót követően benyújtott elszámolási
  dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre.

Tekintettel arra, hogy a program megvalósítása, így a létszámfelvétel is kiemelt lakossági-, és sajtó-
érdeklődésre számíthat, így fokozottan kell ügyelni az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód
követelményeinek helyi szintű érvényesítésére is. A kiválasztás során figyelemmel kell lenni az
összeférhetetlenség szabályainak betartására.

Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon kollégáinkhoz!


rendeletek és határozatok

A témában további anyagok letölthetők az ikonra kattintva!

Katonai szolgálat


MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
9. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye   5000 Szolnok, Táncsics Mihály út 5-7. Tel: 06-56-505-159
e-mail: szolnok.toborzo@mil.hu  

Ezúton szeretném Önt/Önöket tájékoztatni Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország Honvédelmi Minisztere a Lynx harcjármű programmal kapcsolatos toborzókampány beharangozó rendezvényén tett bejelentésével kapcsolatban.

A hódmezővásárhelyi MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál megalakításra kerülő, úgynevezett Lynx-zászlóaljba várja most a fiatalok jelentkezését a Magyar Honvédség. A jelentkezők részt vehetnek az új Lynx zászlóalj kialakításában és a világ egyik legkorszerűbb harcjárművének tesztelésében és hadrendbe állításában. 

Az újonnan beérkező modern eszközeink kezelésére katonákra van szükségünk, mely érdekében elkezdtük az eszközökhöz szükséges toborzást is. A Lynx („Hiúz”) egy páncélozott gyalogsági harcjármű, amely egy, a világ legmodernebb haditechnikai eszközei közül.

Évtizedek telnek el egy-egy új harceszköz rendszeresítése között, így ez olyan kihívás, amely nagyon ritkán adódik egy katona életében.

A szolgálatból eredő fizikai követelmények, kiképzések, a modern haditechnikai eszközök kezeléséből adódó felelősség anyagi elismerését fejezi ki a bruttó 737 ezer forintos alapilletmény.

A szeptember 11-én induló kiképzést a hódmezővásárhelyi alakulatnál kell teljesíteni. A jelentkezők katonai szolgálata a 8 hetes alapkiképzéssel kezdődik, ezen időszakban csak hétvégén van lehetőség a hazautazásra. Az alapkiképzés során a résztvevők megismerik többek között a katonai élet szabályait, a terep jellemzőit, a harcászati ismereteket és a rendszeresített egyéni fegyverek kezelését. Ennek befejezése után mindenki egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, amely általános egészségügyi és pszichikai vizsgálatból, valamint fizikai alkalmassági felmérésből áll. Utóbbi 3200 méter futás és 2-2 perc alatt a meghatározott számú felülés és fekvőtámasz teljesítését jelenti.

A programba a 18. életévét betöltött fiatalok jelentkezését várjuk, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, rendelkezik magyar állampolgársággal, és megvan a minimum 8 általános iskolai végzettsége. A jogosítvány (B/C/D kategóriás), magasabb iskolai végzettség, illetve a szakképzettség előnyt jelent, de nem feltétel.

Akinek felkeltette érdeklődésedet ez a lehetőség, jelentkezzen az ország bármely toborzóirodájában vagy az iranyasereg.hu oldalon. 

Szolnokon a 9. Hadkiegészítő és Toborzó Irodán, a Táncsics Mihály u. 5-7. sz. alatt van lehetőség a személyes jelentkezésre, valamint érdeklődésre.

Szolnok, 2023. augusztus 17.

Terenyi Krisztina őrnagy

irodavezető

Galéria